Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

1. Esittele siialaisuuden ja sunnalaisuuden erot.

3p.

 • mainittu, että kyse islamin kahdesta suuntauksesta
 • seuraavista eroista mainittu ainakin kolme:
 • shiialaiset: Alin kannattajat, aluksi poliittinen liike, myöhemmin uskonnollinen suuntaus, vähemmistö, Alin jälkeläiset oikeutettuja kalifin virkaan, imaami (poliittinen ja uskonnollinen johtaja, erehtymätön, pyhä), marttyyri Husain > martyyrius, messiaanisuus (mahdi), levinneisyys
 • sunnalaiset: Alin vastustajat, uskonnollinen suuntaus, ei poliittinen suuntaus, enemmistö, imaami enemmän uskonnollinen kuin poliittinen johtaja (rukousjohtaja), maltillinen, levinneisyys

56p.

 • mainittu useita eroja, joiden historiallisia syitä selvitetty (kiistat Muhammedin seuraajasta, kalifit, kalifi Alin (prof. Muhammedin serkku) vastustajat ja puolustajat, sisällissota)


2. Selvitä,
a) mitä tiedetään Jeesuksesta historian henkilönä ja
b) minkälaisia ongelmia hänen elämänsä ja opetuksensa historialliseen hahmottamiseen liittyy.

a) 3p.

 • useimmat seuraavista: evankeliumeiden Jeesus-kertomusten pääkohdat: perhetausta, saarnaamis- ja parantamistoiminta Nasaretin ja Galilean alueella, tulo Jerusalemiin, pääsiäisen tapahtumat, UT:n ulkopuolisia lähteitä

b) 3p.

 • lähteiden hajanaisuus ja keskinäiset erot lähinnä evankeliumeissa
 • historiallisen tapahtumisen ylittävät asiat, kuten ihmeet, ennustukset, ylösnousemus, Jeesuksen tulkitseminen Jumalaksi

56 p vastauksessa pitäisi olla b-kohta monipuolisesti hahmotettuna


3. Nimeä kuvan esittämästä alttaritilasta kuusi kalustetta. Selvitä lyhyesti, miten ne liittyvät jumalanpalveluselämään.

3p.

 • mainittu ainakin kolme kalusteista (kastemalja, lukupulpetti, urut, risti, alttarikaide, alttaripöytä, penkit, kuoropenkit) ja selitetty niiden yhteys jumalanpalveluselämään (liturgia, opetus/saarna, musiikki, sakramentit, kristillinen oppi)

56p.

 • mainittu kuusi elementtiä ja esitelty niiden yhteys jumalanpalveluselämään


4. Selitä lyhyesti seuraavien henkilöiden merkitys länsimaisen kirkon historiasa:

a) Augustinus
b) Franciscus Assisilainen ja
c) Pyhä Birgitta.

Kunkin henkilön osalta: 1p. kun henkilö on tunnistettu ja osattu sijoittaa oikeaan aikakauteen, 2p. kun on osattu perusteluin selittää hänen merkitystään kirkon historiassa


5. Mitä yhteisiä piirteitä on alkuperäiskansojen uskonnoissa?

3p.

 • käsite alkuperäiskansojen uskonnot vastaa käsitteitä luonnonuskonnot, varhaiskantaiset uskonnot
 • vastauksen voi rakentaa monella tavalla: esimerkiksi avaten ainakin kolmen käsitteen avulla yhteisiä piirteitä (riitti, myytti, magia, pyhä, tabu, panteismi, samaanit jne.) tai lähtien uskonnon määritelmästä (usko jhk korkeampaan henkeen, henkiin tai olentoihin, uskonnollinen perinne suullisessa  muodossa, palvontamenot, yhteys luontoon, heimouskonto)

56p.

 • vastaus rakentuu useamman edellä mainitun piirteen varaan niitä selittäen


6. Kultainen sääntö on yksi kristillisen etiikan perusperiaatteista. Pohdi kultaisen säännön soveltuvuutta ajankohtaiseen kysymykseen terveydenhoidon priorisoinnista.

3p.

 • osataan selittää kultainen sääntö vastavuoroisuuden periaatteena
 • ymmärretään priorisoinnin käsite: missä järjestyksessä hoidetaan
 • jonkinlainen kultaisen säännön sovellus konkreettiseen ongelmaan

56p.

 • kultaisen säännön yksityiskohtaisempi erittely
 • vähintään kaksi priorisointiesimerkkiä esitetty, sovellukset luontevia (ei esim. sellaisia että itse haluaisin jonojen ohi, siksi minua pitää hoitaa ensin)
 • problematisointi ja kyseenalaistaminenkin lisäansio, kunhan on tehty uskottavasti


7. Mitä kymmenen käskyä opettaa Jumalasta?

3p.

 • osattu selittää ensimmäisen ja toisen käskyn piirteitä, kuten monoteismi, nimen lausumattomuus (pyhä, mystiikka, kunnioitus), kuvakielto myös oikein

56p.

 • käskyjen kokonaisuus osattu ottaa huomioon yleisenä taustana, esimerkiksi ensimmäinen ja toinen taulu (1–3, 4–10) taikka Jumala moraaliauktoriteettina, ihmisen kuuliaisuus. Yleisesti ottaen korkeissa pisteissä näkyy kymmenen käskyn kokonaisuuden hahmottaminen


8. Mitä piirteitä kuuluu suomalaisten uskonnolliseen identiteettiin oheisen kyselytutkimuksen perusteella?

3p.

 • taulukko on luettu oikein, on ymmärretty että yksi henkilö voi kuulua moneen ryhmään
 • ymmärretään, että käytetty ilmaus vaikuttaa suuresti henkilön kokemaan identiteettiin
 • jokin johtopäätös tehty uskonnollisesta identiteetistä, esim. että mieluummin liitytään väljiin ryhmäkäsitteisiin

56p.

 • syvällisemmin eritelty eri vastausvaihtoehtoja, esim. liitetty tietyt niistä herätysliikkeisiin
 • identiteetin ja ryhmään kuulumisen käsitteet on ymmärretty ja selitetty selkeästi
 • useampi kuin yksi selkeä johtopäätös tehty aineistosta
 • vaihtoehtojen perusteltu problematisointi voi olla lisäansio


+9. Ranskalainen Alexis de Tocqueville (1805-1859) kirjoitti, että "Maailmassa ei ole maata, jossa kristillinen uskonto vaikuttaisi enemmän ihmisten sieluihin kuin Amerikassa".

a) Kuvaa, miten kristinuskon vaikutus näkyy Yhdysvalloissa,
b) selvitä, mitkä historialliset syyt selittävät Yhdysvaltojen uskonnollisen tilanteen, ja
c) pohdi, miten se eroaa uskonnollisuudesta Euroopassa.

a), b) ja c) -kohdat ovat tasaveroisia, kukin tuottaa maksimissaan 3p.
kokonaispisteissä näin:

3p

 • tunnistetaan uskonnonharjoituksen aktiivisuus USA:ssa ja sen monimuotoisuus
 • siirtolaisuudesta johtuva monien traditioiden jatkuva vaikutus
 • tunnistetaan joitakin eroja USA:n ja Euroopan uskonnollisuuden välillä

56p.

 • edellisen lisäksi osataan luetella tärkeimpiä uskonnollisia ryhmiä
 • siirtolaisuuden lisäksi tunnetaan USA:n valtiollisia ja kirkollisia yleisperiaatteita (valtion ja kirkkojen ero, uskonnonvapaus, kirkkojen taloudellinen omavaraisuus)
 • osataan myös selittää perustellusti eroja USA:n ja Euroopan välillä

79p.

 • uskonnolliset ryhmittymät nimetty tarkasti ja eritellen
 • historiallisia syitä eritelty monipuolisesti ja tarkasti
 • USA:n ja Euroopan eroja osataan selittää myös viitaten historiallisiin perusteluihin sekä uskonnon monimuotoisuuteen; korkeimpiin pisteisiin voi yltää eri tavoin, mutta faktatietoa pitää olla runsaasti


+10. Länsimaista ajattelua ja kulttuuria on syytetty piittaamattomuudesta ympäristöä kohtaan, mikä on johtanut vakaviin maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin. Länsimaisena uskontona myös kristinusko on saanut osansa näistä syytöksistä. Selitä ja pohdi juutalais-kristillisen perinteen merkitystä ja vaikutuksia ympäristön arvottamista ja suojelua koskevissa kysymyksissä.

3p.

 • mainittu joitakin keskeisiä juutalaiseen ja/tai kristilliseen perinteeseen liittyviä luontoa arvottavia / suojelevia periaatteita, kuten luomiskertomuksiin sisältyvä tulkinta "vallita ja hallita" muuta luotua; ihmisen tehtävä varjella ja viljellä; taloudenhoitaja-ajatus, luomakunnan pyhyys, luonnon itseisarvo ihmisestä riippumatta.

56p.

useimmat edellä mainituista, joitakin seuraavista:

 • yksinkertainen elämä kristillisessä perinteessä: luostarit & sääntökunnat (erit. fransiskaanit, Franciscus Assisilainen), mietiskely, hiljaisuus
 • Raamatun ekologiset näkemykset: VT: luomiskertomusten luontokeskeinen tulkinta; luominen myös muissa kirjoissa (psalmit, Job, Jesaja); vastuu eläinten hyvinvoinnista; käskyt: lepopäivän pyhitys koski myös eläimiä; vedenpaisumuksen jälkeinen liitto, sateenkaari toivon merkki; UT: luomakunta odottaa vapautusta, vuorisaarna ja vertaukset Jeesuksen vertauksia, elämän puu -vertauskuva

79p.

 • edellä mainittuja asioita tarkastellaan monipuolisesti sekä ympäristön arvottamista että suojelua koskevissa kysymyksissä, esimerkiksi seuraavaan tapaan:
 • edellyttää myös kriittistä otetta (otettu kantaa ingressissä esitettyyn kritiikkiin):
 • kristinusko korostetun ihmiskeskeinen uskonto: luomiskertomuksen tulkinta ihmisestä luomakunnan kruununa korostunut; hallita ja vallita otettu kirjaimellisesti, unohdettu varjelu/suojelu; ihmisen luontosuhde vääristynyt
 • historiallisia vaiheita: mekanistinen luontosuhde (Descartes>), valistus ja järki: ihminen luonnon yläpuolella; luonnon hyödyntäminen ja hyväksikäyttö; teollistuminen, teknologian kehitys; luonnonvarojen riisto (tässä tukena ihmiskeskeisyyttä korostava kristinusko)