Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!


EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

laatineet: Virpi Mäkinen ja Risto Saarinen


1. Pyhien kirjoitusten asema juutalaisuudessa

3p.
 • osataan kuvata heprealainen Raamattu (Vanha testamentti –nimitystä voi käyttää) ja selostaa joitakin sen asiasisältöjä
 • tiedetään jotain Raamatun käytöstä synagogassa
5–6p.
Edellä mainittujen lisäksi vastauksessa tarkasteltu useita seuraavista:
 • osataan eritellä laki, profeetat ja kirjoitukset (mieluiten esimerkein valaistuna)
 • osataan erottaa nimitys “Vanha testamentti” kristittyjen käyttämäksi nimeksi
 • kuvataan Raamatun käyttöä synagogassa, lain merkitystä juutalaisuudessa, messias-odotusta
 • Misnan ja Talmudin ym. maininta lisäansio

2. Valistusajattelun vaikutus kirkkoihin 1700-luvulla

3p.
 • tunnetaan valistuksen käsite ja mainitaan joitain seuraavista: järjen korostus, hyötyajattelu, ihmeiden kritiikki
5–6p.
Edellä mainittujen lisäksi:
 • osataan eritellä valistusta eri maissa (Ranska: uskontokielteisyys, Suomi: hyödyn korostus, Saksa: Valistusteologia kristinuskon puolustajana)
 • korkeissa pisteissä korostuu historian ja uskonnon aateiden yhteen nivominen, esim. lähimmäisenrakkauden yhteensopivuus “vapauden, veljeyden ja tasa-arvon” kanssa

3. Esittele kaksi erilaista näkemystä raamatuntulkinnasta ja anna esimerkkejä siitä, kuinka ne ilmenevät yksittäisten tekstien tulkinnassa

3p.
 • on osattu esittää kaksi perusnäkemystä, esim. kirjaimellinen ja vertauskuvallinen, pelastushistoriallinen ja historiallis-kriittinen, myyteistä riisuva ja fundamentalistinen
 • annettu jokin esimerkki, tulkinnan ei tarvitse olla luonteva
5–6p.
 • edellä mainitun lisäksi vastauksessa annetaan luontevia ja hyviä esimerkkejä
 • lisäansiona erilaisten näkemysten perusteltu arviointi (hyviä/huonoja puolia)

4. Luterilaisen pelastuskäsityksen pääpiirteet


3p.
 • pelastus yksin uskosta, yksin armosta selitetty jokseenkin luontevasti
 • Jeesuksen merkitys pelastajana ja ristinkuolema & ylösnousemus mainittu
5–6p.
Edellä mainittujen lisäksi:
 • vanhurskauttamisen käsite pääsääntöisesti mainittu
 • uskon ja hyvien tekojen suhdetta selitetty
 • korkeatasoisen vastauksen voi rakentaa useammalla eri tavalla

5. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeniset yhteydet


3p.
 • ekumenian käsite ymmärretty
 • jäsenyys jossakin kansainvälisessä järjestössä (KM, LML, EKK, SEN, Porvoo) mainittu tai jotakin Suomen kirkkojen välisistä suhteista
5–6p.
Edellisten lisäksi:
 • ekumenian sisältöä osattu selittää ja perustella tarkemmin
 • mainittu useampia kansainvälisiä järjestöjä
 • tarkasteltu myös Suomen kirkkojen välisiä suhteita
 • suhteet ortodoksiseen kirkkoon ja katoliseen kristikuntaan jollain lailla mainittu
 • mahdollisten jännitteiden ja kiistakysymysten maininta lisäansio

6. Selvitä alla olevan kartan avulla, miten kirkkojen ja uskontojen väliset suhteet muotoutuivat 1000-luvulla
Kysymys koskee ajanjaksoa vuodesta 1000 vuoteen 1100.


3p.
 • kartan perusteella kiinnitetty huomiota joko (a) islamin ja kristinuskon tai (b) idän ja lännen kirkon välisiin suhteisiin
 • mainitaan jotakin seuraavista: islamin leviäminen kristinuskon syntysijoille ja läntiseen Eurooppaan, idän ja lännen kirkon eroon (1054) johtaneet syyt, valloitus- ja käännytyssodat, ristiretket
5–6p.
 • kiitettävässä vastauksessa sekä a- että b -kohtia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin

7. Avioliittoon vihkiminen kirkollisena toimituksena


3p.
 • kirkollinen toimitus määritelty
 • mainittu 2–3 asiaa seuraavista näkökulmista: papin toimittama, vihkikaava, kirkon julkisoikeudellinen asema vihkiä aviopuolisot (vrt. siviilivihkimys), aviopuolisoita koskevat edellytykset, kirkon oppi, kirkollisen toimituksen ero sakramentteihin, kristillisen etiikan näkemys avioliitosta
5–6p.
 • avioliittoon vihkimistä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta

8. Johanneksen ilmestys eli Ilmestyskirjan synty ja sisältö

3p.
 • tarkastellaan joko Ilmestyskirjan syntyä tai sen sisältöä mainiten 2–3 seuraavista: UT:n profeetallinen kirja, ei yhteyttä muuhun “Johannes-kirjallisuuteen”, kirjoitettu keisari Domitianuksen aikana (90-luvulla jKr.), vainot, veratuskuvallinen profetia maailman viimeistä tapahtumista, Jumalan ja Saatanan välinen taistelu, Jumalan lopullinen voitto
5–6p.
 • Kirjan synty ja sisältö tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin eriteltyinä

9. Miten maanpuolustusvelvollisuutta voidaan arvioida kristillisen näkemyksen valossa? (liitteenä ote Suomen perustuslaista)


3p.
 • maanpuolustusvelvollisuutta on arvioitu kristillisen näkemyksen valossa kahdesta seuraavasta näkökulmasta: raamatullisia perusteita (Paavalin teologia, Room., jeesuksen opetukset), kirkon historia ja perinne (regimenttioppi), velvollisuus-käsite, oikeus-käsite, kirkko suhteessa isänmaa
5–6p.
 • maanpuolustusvelvollisuus ymmärretty oikein eikä sitä ole sekoitettu asevelvollisuuteen
 • vastauksessa viitattu Suomen perustuslakiin ja tarkasteltu nimenomaan siitä nousevia kysymyksiä kristillisen näkemyksen valossa
 • esitetään useita näkökulmia (ks. edellä)

+10. Kärsimyksen ongelma. Vertaile kolmea maailmanuskontoa


Vastauksen voi rakentaa monella tavalla: esim. yksilön näkökulmasta (pahat teot, sairaus, kuolema, menetykset), yhteisön näkökulmasta (luonnon riistäminen, sodat, luonnonkatastrofit, kansanmurhat, terrorismi), tarkastelemalla pyhiä kirjoituksia, uskonnon perustajan ajatuksia, oppia tai etiikkaa

3p.
 • esitetään jonkinlainen kärsimyksen ongelman määrittely eli teodikea-ongelma (miksi hyvä Jumala sallii pahan)
 • esitetään ainakin kahden maailmanuskonnon “vastaus” ongelmaan
7–9p.
 • kärsimyksen ongelma määritelty selkeästi
 • vertailtu kolmen maailmanuskonnon näkemyksiä kärsimyksen ongelmasta monipuolisemmin ja syvemmin