Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Laatijoina: Risto Saarinen, Virpi Mäkinen, Outi Könni, Outi Raunio-Hannula, Eija Suokko, Anja Tolonen, Seppo Nyyssönen ja Elina Ruoko.

Kysymyksistä todettiin yleisesti, että ne vastasivat lukion uskonnon opetussuunnitelmaa ja kaikki viisi kurssia on otettu huomioon kysymyksissä. Kysymysten toivottiin kuitenkin linkittyvän selkeämmin nykypäivään ja siitä käsin oppisisältöjen keskeisiin teemoihin. Muutamia kysymyksistä pidettiin vaativina.

1. Konfutselaisuus ja taolaisuus Kiinassa
3p.
- osattu lyhyesti luonnehtia konfutselaisuuden ja taolaisuuden luonnetta, esim. 
* jin&jang molemmissa uskonnoissa
* Kungfutsen elämä, joitakin ihmisten välisiä moraalisia periaatteita (5 perussuhdetta), vaikutus Kiinan kulttuuriin ja hallintoon (esim. suhde keisariin, suhde kommunismiin, perhe- ja sukukeskeisyys), etiikka
* Taolaisuuden filosofinen ja toisaalta kansanuskonnollinen taso, harmonian ajatus, kiinalainen lääketiede (esim. akupunktio, feng shui)

-vastaus voi keskittyä joko historiaan tai nykypäivään ja olla painottunut jompaankumpaan uskontoon

5-6p.
- edellä mainituista useimmat kuvattu ja selitetty johdonmukaisesti
- esimerkiksi käsittely uskonnon tai filosofian näkökulmasta, vastauksessa sekä historiallinen ulottuvuus että seurauksia nykypäivän Kiinan kulttuuriin
- molemmat uskonnot selitetty hyvin

2. Useat kirkolliset pyhät ovat saaneet alkunsa Raamatussa kerrotuista tapahtumista. Selitä, minkä muistoksi seuraavia juhlapyhiä vietetään ja mihin Raamatun tapahtumiin ne liittyvät: a) helluntai, b) tapaninpäivä, c) pitkäperjantai.
Peruspisteytys: jokaisesta kohdasta 2p.

Yksi piste tulee sen asian selittämisestä, minkä muistoksi juhlapyhää vietetään. Toinen piste tulee juhlapyhään liittyvän raamatunkohdan esittelystä. Lyhyehköt esittelyt riittävät.

Esim. helluntai: 1.piste: osataan kertoa helluntain merkitys kirkkovuodessa; 2.piste: kuvataan Raamatun tapahtumia ensimmäisenä helluntaina

3. Kristillisen kirkon historiassa on ollut monenlaisia harhaoppeja. Mainitse niistä esimerkkejä ja pohdi, miten harhaopit kehittyivät ja millaisia ongelmia niiden määrittelyyn liittyy.
3p.
- harhaopin määrittely
- jonkinlainen määrittelyn suhteellisuuden tajuaminen (harhaoppi on aina harhaoppi suhteessa johonkin toiseen oppiin)
on mainittu 2-3 harhaoppia, esim. gnostilaisuus, areiolaisuus, reformaation harhaoppisyytökset, nykypäivänä kristinuskon tai eri kristillisten kirkkojen näkökulmasta harhaoppisia liikkeitä

5-6p.
- harhaoppeja on mainittu useita, esimerkit ovat asiallisesti osuvia
- määrittelyn suhteellisuus oivallettu selkeästi
- erilaisten harhaoppien kehitystä kuvattu historiallisin, kulttuurisin, yhteiskunnallisin tai opillisin esimerkein (esim. uskontunnustukset, kirkon ja lahkon ero, yhteiskunnalliset ristiriidat)
- jos käsitellään nykypäivän harhaoppeja, niitäkin tulee käsitellä myös historian näkökulmasta

4. Mystiikka keskiajan katolisessa kirkossa. Käytä hyväksesi alla olevassa Giotton maalauksessa Noli me tangere esiintyviä aiheita.
Vastauksessa Giotton freskoa ei pyydetä tulkitsemaan, vaan käyttämään apuna. Sitä voi tulkita hyvin vapaasti.

3p.
- Vastauksessa alustava määrittely mystiikan käsitteestä ja siinä pysytään kysytyssä ajassa (keskiaika) ja kirkkokunnassa (katolinen)
- Lisäksi alustavasti mainittu ainakin yksi mystiikan osa-alue (esim. Kristus-mystiikka, kärsimysmystiikka, morsiusmystiikka) tai joitain mystiikan harjoittamisen muotoja (luostarielämä, kilvoituselämä, hiljaisuus, rukous, mietiskely, elämyksellisyys, naiset, pyhimykset)
- Alustavaa kosketuskohtaa kuvan esittämiin tapahtumiin

5–6p.
- Vastauksessa mystiikka määritellään selkeästi lännen kirkon keskiaikaisessa perinteessä. Aihetta tarkastellaan valottaen mystiikan erilaisia harjoittamisen muotoja monipuolisesti.
- Kuva tarjoaa vihjeitä varsinaiseen kysymykseen ja sitä voi tulkita hyvin vapaasti (ylösnoussut Kristus näyttäytyy; naiset; näyt; kärsimys; nukkuvat opetuslapset tai hurmos; kaipuu; parantuminen; tämän ja tuonpuoleisuuden kohtaaminen; enkelit).

5. Venäjän uskonnollinen tilanne 1900-luvun alusta nykypäivään.
3p.
- ortodoksisen kirkon valta-asema 1900-luvun alussa
- lokakuun vallankumouksen ja kommunismin uskonnonvastaisuus, Neuvostoliiton uskontopolitiikka, 1990-luvulla perestroika ja uskonnonvapaus sekä uskonnollisten yhteisöjen vahvistuminen; ortodoksisen kirkon ja valtion suhde nyky-Venäjällä

5-6 p.
- edellä mainitut historialliset muutokset selitetty tarkemmin ja marxismi-leninismin ideologiaan kytkettyinä
- valotettu Venäjän kirkkojen ja uskontojen monimuotoisuutta, 
Venäjän ortodoksisen kirkon erityispiirteitä kuvattu (esim. kirkkoslaavin käyttö, Moskovan patriarkan asema, luostarilaitos)

6. Vuonna 2009 käytettiin iskulausetta ”Taltuta lama kuluttamalla” taloudellisen taantuman torjumiseksi. Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy kuluttamisen lisäämiseen tai toisaalta sen vähentämiseen.
3p.
- Vastaus keskittyy nimenomaan kuluttamiseen, jossa alustavaa pohdintaa kuluttamisen etiikasta
- Vähintään 2-3 asiaan liittyvää eettistä näkökohtaa käsitelty alustavasti, esimerkiksi: talouselämän lainalaisuudet, elinkeinoelämän lainalaisuudet, ympäristöongelmat, kestävä kehitys, ekologisuus, kulutustottumukset, arvot, asenteet, kohtuullisuus, elämäntapakysymykset

5–6p.
- Vastauksessa pohditaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti sekä kuluttamisen etiikkaan liittyviä kysymyksiä että kuluttamisen lisäämisen ja sen vähentämisen näkökulmasta
- Kristillisen etiikan erityisluonnetta ei vaadita korkeisiinkaan pisteisiin

7. Vanhan testamentin profeettojen julistus ja yhteiskunnallinen merkitys
3p.
- Alustava määritelmä Vanhan testamentin profeetasta (esim. julistaja, ennustaja, sanoman välittäjä, kutsumustietoisuus, kokemus yhteydestä Jumalaan, karismaattisuus)
- Vastauksessa tarkastellaan joitakin profeettojen julistukseen liittyviä piirteitä (ennustukset, varoitukset, unet, näyt) tai eritellään julistuksen yhteiskunnallista merkitystä (oikeudenmukaisuus, vähäosaisten puolustaminen, oikeusjärjestelmän kritiikki, jumalanpalveluselämän kritiikki)
- Ainakin yksi profeetta mainittu nimeltä.

5–6p.
- Kaikkia edellä mainittuja kohtia on tarkasteltu syvällisemmin ja eritellymmin
- Profeetat liitetään Israelin kansan historiallisiin vaiheisiin (esim. kolme aaltoa: itsenäisyyden aika, Juudan tuho ja pakkosiirtolaisuus; pakkosiirtolaisuuden loppuvaihe ja sen jälk. aika). Vastaaja on selvillä profeettojen julistuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä
- Vastaaja osaa mainita Vanhan testamentin profeettoja nimeltä ja liittää julistuksen erityispiirteitä nimenomaisiin profeettoihin

8. Alla olevassa Kirkon tutkimuskeskuksen taulukossa verrataan suomalaisten kirkollista aktiivisuutta vuosina 1967 ja 2007. Millaisia kehityskulkuja luvuissa voidaan havaita ja mitkä yhteiskunnalliset muutokset selittävät lukujen muutoksia?
3p.
- Taulukon perustavat kehityskulut selitetty: kirkosta eroamisen kasvu, vihkimisten vähentyminen, jumalanpalvelusten ja muiden kirkkotilaisuuksien sekä ehtoollisen suhteellinen kasvu
annettu yleisiä syitä edellisiin, esim. ehtoollisen vieton yleistyminen joka sunnuntaiksi, maallistuminen, monikulttuuristuminen, avoliittojen yleistyminen, kirkon toiminnan monimuotoistuminen (esim. kriisijumalanpalvelukset, vaihtoehtomessut, musiikkitilaisuudet), ehtoollisen painoarvon kasvu kirkon uudistuksissa jne.

5-6p.
- Taulukon kuvaamat muutokset osataan kytkeä monipuolisesti yhteiskunnallisiin ja uskonnon sisäisiin kehityskulkuihin, useita em. taustasyistä analysoitu

+9. Musiikin käyttö ja merkitys uskonnossa. Tarkastele kysymystä kolmen maailmanuskonnon näkökulmasta.
Musiikki voidaan ymmärtää hyvin laajasti. Kaikkia kolmea maailmanuskontoa ei tarvitse käsitellä yhtä laajasti, mutta korkeimpiin pisteisiin vaaditaan esimerkkejä kolmesta maailmanuskonnosta.

3p.
- Vastauksessa tarkastellaan joitakin musiikin erilaisia käyttötapoja (jumalanpalvelus, hiljentyminen, rukous, mietiskely, uhraus, juhlat; laulut, virret, hymnit, resitaatio) tai merkityksiä (henkilökohtainen uskonnollisuus, riitit, yhteisöllinen ulottuvuus, sanoman levittäminen, opetus)
- Vastaukseen riittää esimerkit yhdestä maailmanuskonnosta

5–6p.
- Vastauksessa syvennytään musiikin käyttötapoihin ja merkitykseen, esimerkit nousevat vähintään kahdesta maailmanuskonnosta. Jos esim. kristillisen uskon historia ja eri kirkkokunnat on käsitelty erinomaisesti, toisen maailmanuskonnon käsittely voi olla suppeampaa

7–9p.
- Aihepiirin monipuolinen ja perusteltu käsittely kolmen maailmanuskonnon näkökulmasta.

10. Kirjassaan Rakkauden lahja (2008) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat tiivistävät rakkauden luonteen alla kuvattuun tapaan. Miten tiivistelmässä näkyvät kristillisen etiikan perusperiaatteet?
* Rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen ovat ihmisen perustoiveita
* Rakkaus on lahja ja tehtävä
* Rakkaudella on kaksi ulottuvuutta: itselle haluava ja toisia palveleva rakkaus
* Rakkaus ei voi tavoitella vain omaa etua; aito rakkaus tavoittelee toisen parasta
* Parisuhteessa eroottinen rakkaus rikastuttaa ja synnyttää uutta; palveleva rakkaus suojelee elämää ja auttaa sitoutumaan

3p.
- tiivistelmän keskeisiä asioita kytketty lähimmäisenrakkauden ajatukseen (ei pelkästään parisuhteeseen)
- jokin perusperiaate mainittu ja selitetty (esim. kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky, ihmisarvo, ihminen ei väline vaan päämäärä, pelastuskäsityksen suhde rakkauteen)

5-6p.
- edellisen lisäksi on käsitelty omina kokonaisuuksinaan yhtäältä lähimmäisenrakkautta, toisaalta parisuhteen ja erotiikan periaatteita
- useita edellä mainituista perusperiaatteista mainittu ja selitetty
psykologian näkökulmia ei vaadita, mutta ne lisäansio (esim. rakastetuksi tulemisen tarve); esimerkkien käyttö syventää vastausta; erilaisten vähemmistöjen käsittely sopii hyvin asiaan

7-9p.
- edellisten lisäksi vastaus muodostaa kypsän ja johdonmukaisen kokonaisuuden, jossa on useita etiikan perusperiaatteita mainittu ja selitetty yksityiskohtaisesti
- korkeimmissa pisteissä käsitellään kaikkia viittä tiivistelmän lausumaa, niitä osataan käsitellä yleisellä tasolla, käsitteitä pohtien (esim. mitä on oma etu, millaista on sitoutuminen, rakkauden eri muodot jne.)