Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Pisteytysohjeet, syksy 2011

Laatijoina: Jyri Komulainen, Outi Könni, Kati Mikkola, Seppo Nyyssönen, Outi Raunio-Hannula, Elina Ruoko (siht.), Irma Vuorio-Hellman, Marita Uittamo.

Yleistä: Todettiin, että kysymykset olivat hyviä. Kurssien ja lukion kirjojen avulla on mahdollista vastata niihin. Kysymyksissä oli sekä perinteisiä osaamiskysymyksiä että soveltavia kysymyksiä. Myös etiikan tehtäviin oli helppo tarttua. Kokonaisuudessaan kysymyksissä korostui yhteiskunnallis-eettinen ote.

1. Selitä, minkä uskontokunnan esineitä tai rakennuksia kuvat esittävät. Kuvaa lyhyesti myös niiden merkitys kyseisessä uskonnossa.

 • Kuvissa on katolinen rippituoli, muslimien pyhiinvaelluskohde Mekassa (Kaaba) ja juutalaisten synagoga
 • Kunkin esineen sekä uskonnon tunnistamisesta saa 1 p. ja lyhyestäkin selityksestä 1 p.
 • Mikäli vastauksessa on rippituolin sijaan luonteva väärintunnistaminen (esim. tabernaakkeli, toorakaappi), mutta selitys on oikea, voidaan kyseisestä osiosta antaa enintään 1p.

2. Uuden testamentin kirjakokoelman synty ja eri osat

3 p.

 • osattu luetella Uuden testamentin keskeisimmät osat (esim. evankeliumit, Apostolien teot, apostolien kirjeet, Ilmestyskirja)
 • alustava kuvaus Uuden testamentin kirjakokoelman synnystä

5–6 p.

 • tarkempaa kuvausta eri kirjoista ja niiden kategoriointia (esim. synoptikot; Luukkaan kaksoisteos; johanneslainen kirjallisuus; arvioita tekstien syntyajasta, esim. myöhäisimmät tekstit vasta 100-luvulla jKr.)
 • ymmärretty kaanonin syntyneen osana historiallista prosessia (esim. tradition muodostus ja sen kirjoittaminen ylös silminnäkijöiden alkaessa kuolla, kirjakokoelman ja varhaiskristillisyyden sitominen yhteen)
 • kiitettävä vastaus ei edellytä yksittäisten kirjojen esittelyä, sillä vastauksen painopiste tulisi olla kaanonin synnyssä

3. Kristinuskon tulo Suomeen
Vastauksen tulee keskittyä kristinuskon tuloon Suomeen. Ei sen myöhempiin vaiheisiin, esim. reformaatioon tai Agricolaan.

3 p.

 • osattu esittää perinteinen näkökulma (joitakin seuraavista: itäisiä vaikutteita käsitteistössä, ristiretket Ruotsin suunnalta, hautatavan muutos, esinelöydöt, piispa Henrik, sääntökuntien vaikutus)
 • kristinuskon tulo ajoitettu oikein, n. 1100-l (esinelöytöjä jo aiemmin, 800-l)

5–6 p.

 • vastauksessa on useampia edellä mainituista asioista
 • lisäksi edellä mainittuja problematisoitu (esim. Henrikin historiallisuus) ja ymmärretty esimerkiksi historiallisten lähteiden vajavaisuus
 • lisäansio maan eri osien erojen huomioon ottaminen vastauksessa (esim. maantiede ja kristinuskon vakiintumisen aika)

4. Valistusajan vaikutus eri kirkkoihin

3 p.

 • Vastauksessa on ymmärretty valistus 1700-l ilmiöksi (1600-l lopulta 1800-l saakka)
 • vastauksessa käsitellään 1–2 esimerkiksi seuraavista:
 • valistuksen uskontokriittinen juonne
 • ajatus uskonnonvapaudesta sekä kirkon ja valtion erosta
 • Saksan, Englannin ja Ranskan valistusten erot suhteessa uskontoon
 • historiallisen kritiikin synty ja sen vaikutus Raamatun tulkintoihin
 • valistuksen kansaa sivistävä pyrkimys (esim. Anders Chydeniuksen toiminta)

5–6  p.

 • vastauksessa esiintyy useampia edellä mainituista
 • vastauksessa ymmärretään valistuksen vaikuttaneen eri kirkkoihin eri tavoin (vahva vaikutus luterilaisuuteen; katolisen kirkon valistusvastainen, antimodernistinen linja; ei juuri vaikutusta ortodoksisuuteen)
 • lisäansio: valistuksen myöhemmät heijastukset kirkkojen piirissä tapahtuvaan ajatteluun ja toimintaan, esim. liberaaliteologia

5. Pohdi työn merkitystä kristilliseltä kannalta

3 p.

 • vastauksessa käsitellään 2–3  esimerkiksi seuraavista:
 • luominen: ihmisen tehtävä viljellä ja varjella
 • raataminen syntiin lankeemuksen seurauksena
 • Jeesuksen vuorisaarnan kehotus huolettomuuteen
 • Paavalin opetus ”työmies on palkkansa ansainnut”
 • muuta asiaankuuluvaa aineistoa Raamatusta
 • ora et labora -ajatus
 • työn kautta kristitty palvelee lähimmäistään
 • luterilainen kutsumusetiikka
 • ajatus lepopäivän pyhittämisestä ja levosta työn vastapainona
 • kristillisen etiikan mukaisia näkökulmia työhyvinvointiin ja työntekijöiden oikeuksiin
 • ihmisarvo ei ole sidottu työhön

5–6 p.

 • vastauksessa esiintyy useampia edellisistä
 • vastauksen täytyy olla selvästi sidottu kristilliseen etiikkaan ja ihmiskuvaan

6. Ekumeenisen liikkeen kehitys ja saavutukset toisen maailmansodan jälkeen

3 p.

 • Vastauksessa on ymmärretty, mitä ekumenia on sekä lisäksi 1–2 seuraavista:
  • Kirkkojen Maailmanneuvoston synty
  • Katolisen kirkon avautuminen ekumenialle Vatikaanin II konsiilissa
  • Porvoon sopimus, Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta tms. ekumeeninen kirkkoja yhdistävä sopimus
  • ekumenia Suomessa (esim. Suomen Ekumeeninen Neuvosto)
 • Pisteitä saa vastaavasti myös ekumenian haasteiden tunnistamisesta (esim. useat vapaat suunnat suhtautuvat epäluuloisesti ekumeniaan; kirkkojen välejä hiertävät kysymykset kuten naispappeus tai paavius), tätä näkökulmaa ei edellytetä kiitettäviinkään pisteisiin

5–6 p.

 • useampia edellä mainituista
 • vastauksessa on osattu myös kuvata ekumeenisen liikkeen historiallista kehitystä

 

7. Selitä oheisen kuvan uskonnollinen sisältö

Korkeampien pisteiden saaminen edellyttää, että Gautama Buddha on tunnistettu edes alustavasti; mikäli vastauksessa kuvataan itämaista/buddhalaista meditaatiota yleisemmin ilman kuvan henkilön tunnistamista Buddhaksi, pisteitä voidaan antaa vastauksen laadun mukaan, ei kuitenkaan täysiä pisteitä.

3 p.

 • kuvattu alustavasti Buddhan elämää ja/tai oppia
 • toinen tapa lähestyä kuvaa on kuvata symbolien maailmaa (esimerkiksi korvat, lootuskukat, nirvana, käsien asento, valaistumista kuvaava kehä pään ympärillä, boddhi-puu, munkin vaate, silmät kiinni)

5–6 p.

 • vastauksessa on kuvattu seikkaperäisesti Gautama Buddhan elämää ja oppia
 • paino on Buddhan valaistumiskokemuksessa

8. Millaisia näkökulmia kristillinen etiikka tuo vanhustenhuollon eettisiin ongelmiin?

3 p.

 • Vastauksessa pohditaan alustavasti vanhustenhuoltoa ja ikääntymistä 2–3 kristillisen periaatteen valossa, esimerkiksi:
 • Neljäs käsky
 • Rakkauden kaksoiskäsky
 • Kultainen sääntö
 • Ihmisarvo
 • Diakonia
 • Elämän rajallisuuteen liittyvät teologiset ja eettiset kysymykset, mm. saattohoito ja eutanasia

5–6 p.

 • vastauksessa esiintyy useampia edellä mainituista näkökulmista
 • vastauksessa pohditaan syvällisesti ihmisen elämänkaareen liittyviä kysymyksiä
 • vastauksessa käytetään ikääntymiseen liittyvää aineistoa Raamatusta (esim. patriarkkakertomukset, Mooses)

9. Holokaustin vaikutus juutalaisuuteen

Opettajan tulee selkeästi merkitä kokonaispistemäärä siten että ne erottuvat mahdollisesti merkityistä osapisteistä. Jos opiskelija ei ole erotellut a ja b osia vastauksessaan, niin opettaja arvostelee kuitenkin tehtävän alla olevan painotuksen mukaan. Tehtävässä juutalaisuus voidaan ymmärtää sekä uskonnollisena, etnisenä että poliittisena ilmiönä.

a) Miten holokausti on vaikuttanut juutalaisuuteen? (6 p.)

3 p.

 • Holokaustin määrittely oikein
 • Vastauksessa on käsitelty 2–3 esimerkiksi seuraavista: Israelin valtion perustaminen, Euroopan juutalaisväestön radikaali väheneminen, yleinen poliittinen sensitiivisyys kaikenlaista antisemitismiä kohtaan, ajankohtaisia Lähi-idän politiikkaan liittyviä näkökulmia, alustavaa teologista pohdintaa Jumalan oikeudenmukaisuudesta tai valitun kansan problematiikasta

5–6 p.

 • Useammat edellä mainituista esillä
 • Syvällisempiä viittauksia kysymyksiin Jumalan oikeudenmukaisuudesta, Jumalan olemassaolosta tai valitun kansan kärsimyksistä

b) Miten juutalaiset voivat selittää holokaustia pyhien tekstiensä sekä aiemman historiansa valossa?

3 p.

 • käsitellään 1–2 esimerkiksi seuraavista:
 • Ajatus valitusta kansasta (esim. Abraham)
 • Heprealaisen Raamatun tekstit kärsimyksestä (esim. Job, Valitusvirret)
 • pakkosiirtolaisuuden ja diasporan kokemukset, kysymys kansan väärien tekojen ja Jumalan rangaistuksen suhteesta
 • antisemitismin pitkä perinne, joka huipentui holokaustiin

10.  Pohdi presidentti Ahtisaaren esityksen pohjalta uskontojen mahdollisuuksia edistää rauhaa

3 p.

 • vastauksessa esitetään 1–2 esim. seuraavista:
 • eri uskontojen arvot, esim. väkivallattomuuden perinne, pyrkimys tasapainoon ja harmoniaan, Jeesuksen pasifismi, ahimsa, kultainen sääntö eri uskonnoissa
 • ihmisen arvon perusteleminen eri uskonnoissa
 • ajankohtaisia esimerkkejä uskontojen roolista rauhan rakentamisessa, esim. uskontodialogi, ekumeeninen liike, Dalai Lama, paavin rauhanvetoomukset
 • toisaalta vastauksessa voidaan pohtia myös uskontoja perusteena väkivallalle ja/tai sodan käymiselle (esim. terrorismi, Lähi-idän tilanne)
 • uskonnollisten johtajien rooli, esim. väkivallan tuomitseminen

5–6 p.

 • joitakin edellä mainituista käsitelty hyvin perustellen ja/tai konkreettisin esimerkein
 • tehtävänannossa olevaan aineistoon on jonkinlainen viittaus

7–9 p.

 • vastauksessa esitetään syvällisesti useamman uskonnon näkökulmia rauhan merkitykseen
 • vastauksessa problematisoidaan edellä mainittuja, esim. pohditaan onko käsitys ihmisarvosta eri uskonnoissa yhtäläinen (kuten kastijärjestelmä)
 • lisäansiona sosiaalipsykologian tai historian yhdistäminen mielekkäällä tavalla uskonnollisiin ilmiöihin (esim. valta ja uskonto)